Skip to main content

Bỏ Phiếu Qua Thư Là An Toàn Và Bảo Mật

English | Español | Tiếng Việt | 简体中文


Các lá phiếu bỏ qua thư được gửi đi bởi những cử tri đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ và đủ điều kiện sẽ được tính trong mọi cuộc bầu cử. Trước khi được tính, các viên chức bầu cử sẽ xác minh chặt chẽ tính hợp lệ của mỗi lần gửi phiếu bầu qua thư, như được giải thích bên dưới. Những lá phiếu bỏ qua thư bị nghi ngờ có hoạt động gian lận sẽ được để qua một bên để điều tra thêm và khi thích hợp sẽ được chuyển đến cơ quan thực thi pháp luật để truy tố.

Lịch sử và cách sử dụng bỏ phiếu qua thư

Bỏ phiếu qua thư, còn được gọi là bỏ phiếu vắng mặt, đã được sử dụng vì nó giúp binh lính bỏ phiếu trong Nội chiến. Việc bỏ phiếu qua thư ngày càng được sử dụng nhiều hơn kể từ những năm 1980, với sự mở rộng chưa từng có kể từ đại dịch COVID-19. Bỏ phiếu qua thư là một phương thức bỏ phiếu an toàn, bảo mật và đáng tin cậy được cử tri của tất cả các đảng phái chính trị sử dụng.

Share
Read Next

Tất cả các tiểu bang đều cung cấp một số hình thức bỏ phiếu qua thư. Ba loại bỏ phiếu qua thư là:

 • Bỏ phiếu vắng mặt bắt buộc có lý do đề cập đến việc cử tri đã đăng ký sẽ rời khỏi khu vực pháp lý của họ vào ngày bầu cử đều được phép yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt hoặc bỏ phiếu qua thư nhưng phải đưa ra lý do hợp lệ để làm như vậy. Các lý do hợp lệ thường bao gồm tuổi tác (từ 65 tuổi trở lên), tình trạng khuyết tật và việc đi du hành ra ngoài khu vực pháp lý của bạn vào Ngày Bầu cử.
 • Bỏ phiếu vắng mặt không cần có lý do đề cập đến việc bất kỳ cử tri đã đăng ký nào cũng có thể yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt hoặc qua thư mà không cần phải đưa ra lý do.
 • Mọi cuộc bầu cử đều qua thư đề cập đến việc tất cả các cử tri đã đăng ký đều được gửi cho một lá phiếu qua thư mà không cần phải yêu cầu trước. Tại các khu vực pháp lý cung cấp hình thức bỏ phiếu qua thư, cử tri vẫn có lựa chọn bỏ phiếu trực tiếp tại địa điểm bỏ phiếu hoặc văn phòng bầu cử.

Nhiều tiểu bang đã thay đổi luật bỏ phiếu qua thư kể từ cuộc bầu cử năm 2020. Kiểm tra với văn phòng bầu cử địa phương của bạn để tìm hiểu về những lựa chọn bỏ phiếu nào có sẵn cho bạn và thời hạn nộp đơn và bỏ phiếu qua thư.

Câu hỏi thường gặp về bỏ phiếu qua thư

Lá phiếu của tôi có chỉ được tính nếu cuộc tranh cử kết thúc không?

Tất cả các lá phiếu qua thư hợp lệ đều được tính trong mỗi cuộc bầu cử

Tổng số phiếu bầu trong đêm bầu cử là không chính thức trong khi chờ  kiểm phiếu và chứng nhận chính thức bao gồm quá trình xem xét và xác minh kỹ lưỡng diễn ra trong những ngày và tuần sau cuộc bầu cử. Vì các lá phiếu qua thư cần thêm thời gian để xử lý, xác minh và đếm nên kết quả không chính thức mà bạn thấy trong đêm bầu cử có thể không bao gồm tất cả tổng số phiếu bầu qua thư.

Kết quả bầu cử cuối cùng, được chứng nhận bao gồm tất cả các lá phiếu hợp lệ được bầu trong cuộc bầu cử, bao gồm cả những lá phiếu được gửi qua đường bưu điện.

Phiếu bầu qua thư được xác minh như thế nào?

Mỗi lá phiếu qua thư đều được xác minh tính đủ điều kiện sau khi được cử tri gửi lại.

Phong bì bỏ phiếu qua thư thường yêu cầu chữ ký, số nhận dạng hoặc thông tin nhận dạng khác của cử tri. Trước khi lá phiếu được đếm, các viên chức bầu cử kiểm tra để đảm bảo rằng chữ ký hoặc số nhận dạng khớp với chữ ký trong hồ sơ. Lá phiếu qua thư cũng phải được đóng dấu bưu điện, được viên chức bầu cử nhận hoặc cả hai trước ngày mà luật tiểu bang quy định. Sau khi được xác nhận, lá phiếu sẽ được tách ra khỏi phong bì và được sắp xếp để kiểm phiếu.

Những lá phiếu qua thư bị nghi ngờ có hoạt động gian lận sẽ được để qua một bên để điều tra thêm và, nếu có, sẽ được chuyển đến cơ quan thực thi pháp luật để truy tố.

Ngoài việc xác minh danh tính của cử tri qua thư, nhiều viên chức bầu cử còn thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau đây để đảm bảo an ninh cho việc bỏ phiếu qua thư:

 • Sử dụng hệ thống quản lý bầu cử để theo dõi mọi lá phiếu được phát hành và ngăn chặn việc bỏ phiếu hai lần.
 • Cập nhật danh sách đăng ký cử tri hàng ngày để đảm bảo địa chỉ cư trú và địa chỉ gửi thư chính xác của cử tri có trong hồ sơ để lá phiếu chính xác được gửi đến cử tri.
 • Cân đối số phiếu nhận được với số cử tri đăng ký bỏ phiếu.

Nếu một cử tri gửi nhiều lá phiếu qua thư hoặc cố gắng bỏ phiếu trực tiếp sau khi đã bỏ phiếu qua thư, thì chỉ một lá phiếu sẽ được tính và trường hợp bỏ phiếu hai lần sẽ được gắn cờ để điều tra thêm.

Làm thế nào tôi có thể chắc chắn rằng lá phiếu của tôi đã được văn phòng bầu cử nhận được?

Ít nhất 46 tiểu Bang cho phép cử tri theo dõi trực tuyến tình trạng lá phiếu bỏ qua thư của họ.

Việc theo dõi lá phiếu thường sử dụng cả dữ liệu của văn phòng bầu cử và Bưu điện Hoa Kỳ để cung cấp cho cử tri những thông tin sau:

 • Khi văn phòng bầu cử đã gửi cho bạn lá phiếu qua thư của bạn và khi nào nó dự kiến ​​sẽ đến.
 • Khi lá phiếu qua thư đã điền đầy đủ của bạn đã được văn phòng bầu cử nhận được.
 • Lá phiếu qua thư của bạn có đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện hay không. Các yêu cầu về tính đủ điều kiện bao gồm: tất cả thông tin cần thiết được cung cấp trên phong bì lá phiếu, mọi tài liệu cần thiết, chữ ký hợp lệ và phong bì bí mật nếu có, và tính đủ điều kiện để bỏ phiếu trong khu vực pháp lý đó.
 • Khi lá phiếu của bạn đã được đếm.

Để tìm thông tin về cách theo dõi lá phiếu qua thư của bạn, hãy liên hệ với văn phòng bầu cử địa phương của bạn hoặc tìm thông tin cụ thể theo tiểu bang tại đây: https://www.vote.org/ballot-tracker-tools/

Tôi có những lựa chọn nào nếu lá phiếu qua thư của tôi có vấn đề?

Để đảm bảo tất cả các cử tri đủ điều kiện đều được lắng nghe tiếng nói của mình, 30 tiểu bang và một số khu vực pháp lý địa phương dựa vào một quy trình được gọi là xử lý để mang lại cho cử tri cơ hội khắc phục—hoặc “sửa chữa”—các vấn đề trên phong bì phiếu bầu của họ và phiếu bầu của họ sẽ được tính.

Thông thường, các viên chức bầu cử sẽ liên hệ với cử tri qua email, điện thoại hoặc thư nếu có vấn đề về tính đủ điều kiện của lá phiếu qua thư của họ. Để lá phiếu của họ được tính, cử tri phải cung cấp chữ ký mới hoặc thông tin nhận dạng khác để xác minh tính đủ điều kiện của lá phiếu của họ. Thời gian xử lý xoay vòng thường ngắn và thời gian sửa chữa thay đổi theo tiểu bang và địa phương. Cử tri cần sửa chữa phong bì phiếu bầu của mình nên phản hồi nhanh chóng các yêu cầu từ văn phòng bầu cử địa phương của họ.

Tôi có thể bỏ phiếu trực tiếp nếu tôi đã nhận được lá phiếu qua thư không?

Bạn có thể có sẵn các lựa chọn nếu bạn quyết định muốn bỏ phiếu trực tiếp sau khi yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt hoặc bỏ phiếu qua thư.

Một số tiểu bang yêu cầu cử tri đã được phát phiếu bầu qua thư phải giao lại lá phiếu đó khi bỏ phiếu trực tiếp hoặc bỏ phiếu bằng lá phiếu tạm thời. Các lá phiếu tạm thời được dành để xác minh bổ sung khi có vấn đề về khả năng hội đủ điều kiện của cử tri.

Nếu bạn chọn bỏ phiếu trực tiếp, lá phiếu qua thư của bạn sẽ không được tính và ngược lại. Chỉ một số ít tiểu bang cho phép bạn bỏ phiếu trực tiếp sau khi đã gửi phiếu bầu qua thư; ở những tiểu bang đó, lá phiếu qua thư đã gửi trước đó của bạn sẽ vô hiệu khi bỏ phiếu trực tiếp.

Vì các quy định của tiểu bang khác nhau nên tốt nhất bạn nên liên hệ với văn phòng bầu cử địa phương để được hướng dẫn cách bỏ phiếu trực tiếp sau khi yêu cầu hoặc nhận lá phiếu qua thư.

Sự khác biệt giữa bỏ phiếu vắng mặt và bỏ phiếu qua thư là gì?

Các tiểu bang khác nhau trong cách đề cập đến các lá phiếu được gửi bên ngoài địa điểm bỏ phiếu.

‘Bỏ phiếu vắng mặt’ và ‘bỏ phiếu qua thư’ thường đồng nghĩa và có thể hoán đổi cho nhau. Bỏ phiếu vắng mặt hoặc bỏ phiếu qua thư là một thuật ngữ tổng hợp được sử dụng để chỉ bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào diễn ra bên ngoài địa điểm bỏ phiếu, bao gồm các lá phiếu được gửi qua thư, gửi vào hộp bỏ phiếu hoặc điền đầy đủ và cho vào phong bì tại văn phòng bầu cử trước Ngày Bầu Cử.

Một số hình thức bỏ phiếu qua thư có sẵn cho cử tri trong cuộc bầu cử năm 2024, tùy thuộc vào luật pháp ở tiểu bang của họ.

 • Bỏ phiếu vắng mặt bắt buộc có lý do đề cập đến việc cử tri đã đăng ký sẽ rời khỏi khu vực pháp lý của họ vào ngày bầu cử đều được phép yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt hoặc bỏ phiếu qua thư nhưng phải đưa ra lý do hợp lệ để làm như vậy. Các lý do hợp lệ thường bao gồm tuổi tác (từ 65 tuổi trở lên), tình trạng khuyết tật và việc đi du hành ra ngoài khu vực pháp lý của bạn vào Ngày Bầu cử.
 • Bỏ phiếu vắng mặt không cần có lý do đề cập đến việc bất kỳ cử tri đã đăng ký nào cũng có thể yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt hoặc qua thư mà không cần phải đưa ra lý do.
 • Mọi cuộc bầu cử đều qua thư đề cập đến việc tất cả các cử tri đã đăng ký đều được gửi cho một lá phiếu qua thư mà không cần phải yêu cầu trước. Tại các khu vực pháp lý cung cấp hình thức bỏ phiếu qua thư, cử tri vẫn có lựa chọn bỏ phiếu trực tiếp tại địa điểm bỏ phiếu hoặc văn phòng bầu cử.

Trong khi tất cả các tiểu bang đều cung cấp một số hình thức bỏ phiếu qua thư, nhiều bang đã thay đổi luật bỏ phiếu qua thư kể từ cuộc bầu cử năm 2020. Kiểm tra với văn phòng bầu cử địa phương của bạn để tìm hiểu về những lựa chọn bỏ phiếu nào có sẵn cho bạn và thời hạn nộp đơn và bỏ phiếu qua thư.

Thùng phiếu có phải là phương thức gửi lại lá phiếu qua thư hợp lệ không?

Phiếu bầu qua thư có thể được gửi lại qua đường bưu điện, tại văn phòng bầu cử và ở một số tiểu bang, trong thùng bỏ phiếu chính thức.

Thùng phiếu đặt ở những địa điểm an toàn nơi bạn có thể gửi lá phiếu qua thư đã hoàn thành một cách an toàn. Chúng được các viên chức chính phủ bố trí và thường được giám sát bằng video 24 giờ. Chỉ các viên chức bầu cử mới có thể tiếp cận lá phiếu sau khi nó được đặt vào thùng bỏ phiếu.

Sử dụng thùng phiếu chính thức có thể là một lựa chọn đáng tin cậy hơn khi có lo ngại về thời gian lá phiếu có thể mất để đi qua Bưu điện Hoa Kỳ, đặc biệt là trong hai tuần cuối trước ngày bầu cử. Lá phiếu được gửi đến thùng bỏ phiếu chính thức trước thời hạn sẽ đến tay viên chức bầu cử kịp thời để được tính.

Thùng đựng phiếu bầu chính thức do đại diện chính phủ cung cấp rất an toàn và đáng tin cậy. Không phải tất cả các khu vực pháp lý đều cung cấp thùng đựng phiếu. Khi có nghi ngờ, hãy xác nhận tình trạng sẵn có và địa điểm của thùng bỏ phiếu chính thức với văn phòng bầu cử địa phương của bạn.

Support Research Like This

With your support, BPC can continue to fund important research like this by combining the best ideas from both parties to promote health, security, and opportunity for all Americans.

Give Now
Tags
Share